Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019

Uczniowie!

Wkrótce odbędzie się wojewódzki konkurs z języka polskiego. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu naszego ojczystego języka. Problematyka i wymagania konkursu obejmują i poszerzają treści z podstawy programowej z języka polskiego. Eliminacje polegają na rozwiązaniu testu zawierającego zadania zamknięte i otwarte.

Zachęcamy do udziału uczniów klas starszych.Aby wziąć udział w etapie szkolnym, koniecznym jest pobranie i uzupełnienie komputerowo KARTY ZGŁOSZENIA UCZNIA DO KONKURSU, która znajduje się poniżej,i przekazanie jej swojej polonistce lub bezpośrednio koordynatorowi konkursu w naszej szkole, p.Agnieszce Lampkowskiej, do poniedziałku 15 PAŻDZIERNIKA 2018r.   

 

Konkurs odbywa się w trzech etapach:

• stopień I – eliminacje szkolne 26 października 2018 roku, godz. 14:00 (SP50)

• stopień II – eliminacje rejonowe 7 grudnia 2018 roku, godz. 14:00 (SP1)

• stopień III – eliminacje wojewódzkie 8 lutego 2019 roku, godz. 12:00 (SP K.Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich)

 

Prawa i przywileje laureatów stopnia wojewódzkiego (III stopień) konkursów dla szkół podstawowych:

1) tytuł „Laureat Wojewódzkiego Konkursu …” np. Języka Polskiego,

2) najwyższą pozytywną ocenę roczną/końcową klasyfikacyjną z przedmiotu objętego konkursem,

3) zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty, co jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty najwyższego wyniku,

4) przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

 

Wymagania  na I, II oraz III stopień eliminacji konkursu dotyczą umiejętności czytania różnych tekstów kultury kształtujących tożsamość narodową i podstawę obywatelską na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym. Na przykład. Uczeń:

• wymienia elementy świata przedstawionego utworu literackiego;

• charakteryzuje i ocenia bohaterów;

• wyjaśnia funkcję dialogu i monologu w utworze;

• posługuje się terminami: bohater, wątek, akcja, autor, narrator, narracja, podmiot mówiący, przenośnia, epitet, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, rym, rytm, zwrotka, obraz poetycki, poezja, proza.

• pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się formami wypowiedzi: opis, list, opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, dziennik, wywiad, ogłoszenie, zaproszenie, zawiadomienie, instrukcja, przepis, notatka;

• formułuje pytania do tekstu;

• sporządza plan odtwórczy wypowiedzi;

• rozpoznaje części mowy odmienne i nieodmienne, takie jak: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, zaimek, liczebnik, przysłówek, przyimek i określa ich funkcję w zdaniu;

• rozpoznaje rodzaje zdań złożonych (współrzędnie i podrzędnie);

• stosuje zasady ortograficzne i interpunkcyjne z zakresu wiedzy poziomu szkoły podstawowej;

• wykazuje się znajomością lektur wyznaczonych na poszczególne stopnie konkursu.

 

Wykaz lektur obowiązujących do etapu rejonowego:

• Mickiewicz A., Pani Twardowska

• Krasicki I., Bajki – wybór, np. Lew i zwierzęta, Malarze, Przyjaciele, Orzeł i sowa, Orzeł i jastrząb, Potok i rzeka.

• Jurgielewiczowa I., Ten obcy;

• Tolkien J.R., Hobbit;

• Parandowski J., Mitologia (Hefajstos, Demeter, Posejdon, Orfeusz i Eurydyka, Tezeusz, Prometeusz).

• Maleszka A., Magiczne drzewo, t.1

 

Wykaz lektur do etapu wojewódzkiego:

• Fiedler A., Dywizjon 303

• Kleinbaum B. H., Stowarzyszenie Umarłych Poetów

• Borchadt K.O., Szaman morski lub Znaczy kapitan

• Schmitt E.E., Oskar i pani Róża

• Collins S., Igrzyska śmierci

• Czechow A., Opowiadania: Kameleon, Śmierć urzędnika

• Burnett F.H., Tajemniczy ogród

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook