Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Informacje ogólne

 1. Podstawę organizacji Konkursu Języka Niemieckiego stanowi Zarządzenie  nr 30/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 kwietnia 2018 r.
 2. Przebieg Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego regulują łącznie: „Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych na rok szkolny 2018/2019” oraz „Szczegółowy Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2017/2018”.
 3. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego jest Pomorski Kurator Oświaty, na zlecenie którego działa Szkoła Podstawowa Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich.
 4. Celem Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego jest:
 5. rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół podstawowych,
 6. rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
 7. promowanie uczniów o szczególnych uzdolnieniach w dziedzinie języka niemieckiego,
 8. motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego,
 9. zdobywanie i pogłębianie wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego,
 10. tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół,
 11. promowanie nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów.
 12. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu jest dokonanie zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz on-line dostępny na stronie http://gimnazjum-trabki.szkolna.net/ w zakładce KONKURSY KURATORYJNE „Konkurs z Języka Niemieckiego”, w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2018 r.
 13. Po dokonaniu zgłoszenia na podany w formularzu adres e-mail 12 października 2018r. zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji.
 14. Dodatkowo, każdy uczeń, który zgłosi chęć udziału w konkursie, zobowiązany jest przedłożyć Szkolnej Komisji Konkursowej wypełnioną „Kartę zgłoszenia ucznia
  do konkursu”
  (załącznik nr 1 do Ramowego Regulaminu), podpisaną przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza oraz rodzica (prawnego opiekuna).
 15. Przewodniczący komisji na każdym stopniu konkursu są odpowiedzialni za dostosowanie warunków technicznych do zgłoszonych wcześniej szczególnych potrzeb uczestników konkursu. Nie przewiduje się zmian merytorycznych testu ani czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań.

 

Organizacja i przebieg konkursu

 

Konkurs składa się z trzech stopni (etapów): I-szkolnego, II-rejonowego,                            III-wojewódzkiego.

 

Stopień

Termin

Miejsce

I-szkolny

21.11.2018 r. godz.14.00

szkoła macierzysta ucznia

II-rejonowy

24.01.2019 r.  godz.14.00

według przypisanych rejonów

III-wojewódzki

08.03.2019 r. godz.12.00

Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich

 

I stopień-szkolny

 1. Eliminacje przeprowadza na terenie szkoły Szkolna Komisja Konkursowa (SKK) powołana przez dyrektora szkoły. Na tym stopniu uczestnicy konkursu prezentują wiedzę i umiejętności objęte podstawą programową oraz treści literatury przedstawionej poniżej.
 2. Arkusz zadań składa się z części leksykalno-gramatycznej, części sprawdzającej rozumienie tekstu czytanego, reagowanie językowe oraz części sprawdzającej znajomość realiów krajów niemieckojęzycznych (np. mapa, zabytki, muzyka, wynalazki- Landeskunde).
 3. Przygotowane przez WKK arkusze zadań uczniowie rozwiązują w czasie 45 minut.
 4. Zadania zostaną przesłane do każdej szkoły drogą elektroniczną na podany
  w zgłoszeniu adres e-mail dyrektora szkoły
  najpóźniej w dniu poprzedzającym eliminacje szkolne i powinny być powielone w ilości odpowiadającej ilości uczestniczących uczniów. W przypadku nieotrzymania zestawu zadań przewodniczący SKK niezwłocznie powiadamia przewodniczącą WKK telefonicznie: 58 682 87 30.
 5. Z odbytych eliminacji I stopnia SKK sporządza protokół (zał. nr 4 do Ramowego Regulaminu), potwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wszystkich uczestników, którzy zakwalifikowali się do II stopnia konkursu i przesyła go na adres odpowiedniej Rejonowej Komisji Konkursowej, w terminie do 26 listopada 2018 roku wraz z pracami i kartami zgłoszenia uczniów. W przypadku, gdy żaden
  z uczniów szkoły nie osiągnął wymaganych 70% punktów kwalifikujących go do stopnia rejonowego, SKK jest również zobowiązana do przesłania ww. protokołu
  do przewodniczącego RKK zawierającego informację o liczbie uczniów, którzy przystąpili do konkursu
  . Przewodniczący SKK przesyła także protokół eliminacji
  w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej siedziby RKK
  .
 6. Z I stopnia (szkolnego) spośród uczestników każdego konkursu przechodzą
  do II stopnia uczniowie, którzy otrzymali co najmniej 70% punktów możliwych
  do uzyskania w eliminacjach szkolnych
  (pkt VI. 5 Ramowego Regulaminu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych).
 7. Przewodniczący Rejonowych Komisji Konkursowych, po zweryfikowaniu prac uczniowskich ze stopnia szkolnego i akceptacji przewodniczącego WKK, w ciągu kolejnych 10 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia konkursu, ogłaszają listę uczniów zakwalifikowanych do II stopnia konkursu, na stronie internetowej siedziby RKK (pkt VI.12 Ramowego Regulaminu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych).

. II stopień-rejonowy

 

WYKAZ REJONÓW ELIMINACJI II STOPNIA ORAZ PRZEWODNICZĄCYCH REJONOWYCH KOMISJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 

 

Rejon obejmuje

Nazwa i adres szkoły

Imię i nazwisko przewodniczącego RKK

1.

Miasto Gdańsk,

powiat gdański

Szkoła Podstawowa Nr 45 ((budynek byłego Gimnazjum Nr 26 w Gdańsku)

ul. Traugutta 92

80-226 Gdańsk

tel: 58 341 02 33

sekretariat@gim26.gda.pl

 

Tomasz Tkaczyk

2.

Miasto Gdynia,

Miasto Sopot

Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa

Aleja Niepodległości 739A,

81-838 Sopot

tel. 58 551 37 49

ssa.sekretariat@gfo.pl

 

Agnieszka Latoch

3.

Powiaty: wejherowski, pucki

Szkoła Podstawowa nr 8

84-200 Wejherowo

ul. Nanicka 22

tel. 58 672 17 15

 Katarzyna Wojtasik

4.

Powiaty: tczewski,

starogardzki

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2
83-110 Tczew
ul. Południowa 6

tel. 58 531-50-19

Izabela Miłosz

5.

Powiaty: kościerski, kartuski, bytowski

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Sierakowicach

ul. Dworcowa 3

83-340 Sierakowice

tel. 58 6816270

www.zspsierakowice.pl

zsp.sierakowice@wp.pl

Marta Młyńska

6.

Miasto Słupsk, powiaty: słupski, ziemski, lęborski

Szkoła Podstawowa

nr 1 im. Józefa Wybickiego

w Lęborku

1 Armii Wojska Polskiego 10

84-300 Lębork

tel. 59 862 22 51

www.gimnazjum1.lebork.pl

gim1lebork@op.pl

Joanna Nowicka-Młyńska

7.

Powiaty: kwidzyński, sztumski, malborski, nowodworski

Szkoła Podstawowa nr 5

82-500 Kwidzyn
ul. Kamienna 18

tel. 55 279 39 45

Kamila Kurpiewska Grochowska

8.

Powiaty: chojnicki, człuchowski

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Jana Karnowskiego
89-600 Chojnice
ul. Tuwima 2
tel. 52 397 37 70

 

Iwona Hinc

 

 1. Eliminacje przeprowadza Rejonowa Komisja Konkursowa (RKK) powołana przez przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
 2. Uczestnicy rejonowych eliminacji rozwiązują arkusz zadań przygotowany przez WKK
  w czasie 90 minut.
 3. Stopień rejonowy polegać będzie na rozwiązaniu przez uczestników testu sprawdzającego w zakresie:

-rozumienia tekstu słuchanego (Hörverstehen),

-rozumienia tekstu czytanego (Leseverstehen),

-poprawnego stosowania konstrukcji gramatycznych oraz leksyki,

-reagowania językowego,

-znajomości realiów krajów niemieckojęzycznych.

Zadania konkursowe zawierają podstawę programową i jej rozszerzenie.

 1. Z odbytych eliminacji II stopnia RKK sporządza protokół (zał. nr 5 do Ramowego Regulaminu). Przewodniczący RKK przekazują Przewodniczącemu Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia konkursu, tj. do dnia 29 grudnia 2018 roku, protokół w wersji elektronicznej i drukowanej z posiedzenia RKK, sprawdzone prace uczniów oraz „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu” tych uczniów, którzy uzyskali liczbę punktów kwalifikujących ich do kolejnego stopnia konkursu. Dokumenty można dostarczyć również osobiście na adres Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich
ul.
Sportowa 2
83-034 Trąbki Wielkie
Telefon: 58 682 87 30
gimnazjumtw@gmail.com

 1. Po zweryfikowaniu przez WKK prac uczniowskich ze stopnia rejonowego, przewodniczący WKK w ciągu kolejnych 10 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia konkursu, ogłasza listę uczniów zakwalifikowanych do III stopnia konkursu, na stronie internetowej siedziby WKK.
 2. Z II stopnia (rejonowego) przechodzą do III stopnia (wojewódzkiego) uczniowie, którzy otrzymali co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach rejonowych.

III stopień-wojewódzki

 1. Eliminacje uczestników III stopnia przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Pomorskiego Kuratora Oświaty. Na tym stopniu uczestnicy konkursu prezentują wiedzę oraz umiejętności stopnia I, II oraz poszerzające treści podstawy programowej o treści literatury przedstawionej poniżej.
 2. Eliminacje uczestników III stopnia odbywają się w siedzibie WKK w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich.
 3. Uczestnicy wojewódzkich eliminacji rozwiązują, w czasie 90 minut, zadania
  z arkusza przygotowane przez WKK.
 4. Arkusz zawiera zadania sprawdzające:

-rozumienie tekstu słuchanego (Hörverstehen),

-rozumienie tekstu czytanego (Leseverstehen),

-poprawne stosowanie konstrukcji gramatycznych oraz leksyki,

-reagowanie językowe,

-znajomość realiów krajów niemieckojęzycznych,

-samodzielne napisanie krótkiego tekstu (np. listu, dialogu, maila).

Zadania konkursowe zawierają podstawę programową i jej rozszerzenie.

 1. Spośród uczestników eliminacji III stopnia WKK wyłania finalistów i laureatów.
 2. Tytuł finalisty konkursu nadaje się uczniowi, który otrzymał, co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach wojewódzkich. Tytuł laureata konkursu nadaje się uczniowi, który otrzymał, co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach wojewódzkich.
 3. Z odbytych eliminacji III stopnia WKK sporządza protokół według załącznika nr 6
  do Ramowego Regulaminu, ustalając oddzielne listy laureatów i finalistów, które przekazuje w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia eliminacji III stopnia konkursu Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty
  do zatwierdzenia. Listy laureatów i finalistów ustalane są według uzyskanej przez nich punktacji w porządku malejącym.
 4. Protokoły z oddzielnymi listami proponowanych laureatów i finalistów III stopnia zatwierdza Pomorski Kurator Oświaty w ciągu 5dni roboczych od ich otrzymania.
 5. Ogłoszenie list laureatów i finalistów następuje, bezpośrednio po ich zatwierdzeniu przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, na stronie internetowej http://gimnazjum-trabki.szkolna.net/ w zakładce „Konkurs z Języka Niemieckiego”.

 

TRYB ODWOŁAŃ OD DECYZJI KOMISJI KONKURSOWYCH

 

 1. Tryb odwołań od decyzji komisji konkursowych określa pkt. VIII. Ramowego Regulaminu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.
 2. Uczestnicy, ich rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele mają prawo wglądu do prac ocenionych przez komisje w ciągu trzech dni roboczych, licząc od następnego dnia, od ogłoszenia wyników konkursu, po ustaleniu z przewodniczącym WKK dokładnego terminu.
 3. Przegląd pracy konkursowej odbywa się w obecności osoby wyznaczonej przez organizatora.

 

PUBLIKOWANIE ZADAŃ KONKURSOWYCH ORAZ MODELU ODPOWIEDZI
Z KRYTERIAMI PUNKTOWANIA.

Zadania stopnia I, II i III są ogłaszane przez przewodniczącego WKK na stronie internetowej WKK http://gimnazjum-trabki.szkolna.net/ w zakładce „Konkurs
z Języka Niemieckiego”
w następnym dniu roboczym po przeprowadzeniu eliminacji,             a klucz odpowiedzi w dniu ogłoszenia wyników odpowiednio I, II i III stopnia.

 

ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OCENIANYCH W KONKURSIE
 JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 Uczeń

- rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane w standardowej odmianie języka

- rozumie proste wypowiedzi pisemne, teksty użytkowe, proste teksty literackie (krótkie opowiadania, poezję)

- samodzielnie formułuje zrozumiałe wypowiedzi pisemne

- reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej

- zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego

- dokonuje wyboru środków leksykalnych i gramatycznych

- opisuje kraje niemieckojęzyczne

- wykazuje znajomość mapy Niemiec

- rozpoznaje ważne zabytki

- rozpoznaje popularną muzykę niemieckojęzyczną (np. Vincent Weiss, Namika, Max Giesinger, Cro, A.Tawil)

- rozpoznaje specjały kuchni niemieckiej

- opisuje zwyczaje niemieckie

 

Zakres struktur gramatycznych:

Składnia

 • Zdania pojedyncze: oznajmujące, pytające i rozkazujące
 • Szyk wyrazów, prosty, przestawny, szyk zdania podrzędnego
 • Przeczenia i ich miejsce w zdaniu

 

Czasownik

 • Strona czynna czasownika: Präsens, Perfekt, Futur I
 • Czasowniki: posiłkowe sein, haben, werden, zwrotne i rozdzielnie złożone
 • Czasowniki modalne w Präsens i Präteritum
 • Tryb rozkazujący

Przymiotnik

 • Przymiotnik jako orzecznik
 • Przymiotnik jako przydawka
 • Regularne i nieregularne stopniowanie przymiotnika
 • Przymiotniki w porównaniach z als, wie

Zaimek

 • Odmiana zaimków osobowych, wskazujących, dzierżawczych, zwrotnych i względnych
 • Zaimki nieosobowe: es, man
 • Zaimki pytające, np. wer?, was?, wie?

Liczebnik

 • Liczebniki główne i porządkowe

Przysłówek

 • Regularne i nieregularne stopniowanie przysłówków
 • Przysłówki określone czasu i miejsca, np.: morgen, dann, endlich, damals, gestern, heute, hier, links, rechts

Rzeczownik

 • Użycie rodzajnika określonego i nieokreślonego
 • Odmiana rzeczownika w liczbie pojedynczej i mnogiej
 • Odmiana imion własnych

Przyimek

 • Przyimki z celownikiem
 • Przyimki z biernikiem
 • Przyimki z celownikiem i biernikiem

 

Katalog tematów – zgodny z podstawą programową

 • człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);
 • miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe);
 • edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, życie szkoły);
 • praca (np. popularne zawody, miejsce pracy, wybór zawodu);
 • życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości);
 • żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne);
 • zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, korzystanie z usług);
 • podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki);
 • kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);
 • sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, uprawianie sportu);
 • zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);
 • technika (np. korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych);
 • świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz).

 

Elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych – położenie geograficzne, najważniejsze miasta oraz atrakcje turystyczne, znane postaci, wynalazki, muzyka, kuchnia, obchodzenie świąt itp.

 

Proponowana literatura:

Podręczniki języka niemieckiego do szkoły podstawowej dopuszczone do użytku szkolnego;

Bęza: Eine kleine Landeskunde deutschsprachiger Länder. WSiP

Fandrych, Tallowitz: Sage und Schreibe. Słownictwo niemieckie z ćwiczeniami,     LektorKlett

Frangou E., Kokkini E., Petrova A. , Schritt für Schritt ins Grammatikland

Großer Lernwortschatz. Deutsch als Fremdsprache. Duży słownik tematyczny                      dla uczących się języka niemieckiego, Hueber

Hahn R., 250 zagadek językowych NIEMIECKI z kluczem, LektorKlett.

Hauschild A., 250 ćwiczeń ze słownictwa NIEMIECKI z kluczem, LektorKlett.

Lege P., Wer, was, wann, wo? Das D-A-CH – Landeskunde-Quiz, Langenscheidt

MateckSzarmach-Skaza, Tkaczyk: Wörter –Bäume. Słownictwo niemieckie. PWN

Wencker Bouillot: Klipp und Klar. Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami. LektorKlett.

https://www.deutsch-perfekt.com/

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/das-deutschlandlabor/s-32379

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutschtrainer/s-32888

https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/lst.html

mapy Niemiec

 

 

 

 

 

Przewodnicząca

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

Dorota Niewiadomska

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook