Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD KLAS IV WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Podstawę organizacji Konkursu z Geografii stanowi Zarządzenie nr 30/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Przebieg Konkursu z Geografii regulują łącznie: Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV, dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019 i Szczegółowy regulamin wojewódzkiego konkursu z geografii dla uczniów szkoły podstawowej od klas IV województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019.

Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego jest Pomorski Kurator Oświaty, na zlecenie którego działa Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej  w Trąbkach Wielkich.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy geograficznej młodzieży, rozwijanie kompetencji kluczowych, promocji nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów, przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do podjęcia nauki                   w szkołach wyższego stopnia. Zadania stawiane zawodnikom sprzyjają rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, pobudzają twórcze myślenie oraz kształtują kompetencje kluczowe.

Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu jest: zgłoszenie szkoły drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2018 r. Szczegółowe zasady zgłoszenia dostępne są na stronie http://gimnazjum-trabki.szkolna.net/
w zakładce KONKURSY KURATORYJNE „Konkurs z Geografii”. Po dokonaniu zgłoszenia na podany w formularzu adres e-mail 12 października 2018 r. zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji.

Dodatkowo, każdy uczeń, który zgłosi chęć udziału w konkursie, zobowiązany jest przedłożyć Szkolnej Komisji Konkursowej wypełnioną „Kartę zgłoszenia ucznia
do konkursu”
(załącznik nr 1 do Ramowego Regulaminu), podpisaną przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza oraz rodzica (prawnego opiekuna).

PRZEBIEG ELIMINACJI:

Konkursy są trzystopniowe (stopień I, II, III)

 

Stopień

Eliminacje

I - szkolny

19 października 2018 r.  godz. 14.00

II - rejonowy

14 grudnia 2018 r.          godz. 14.00

III - wojewódzki

04 marca 2019 r.             godz. 12.00

 

Stopień I

 1. Eliminacje przeprowadza na terenie szkoły Szkolna Komisja Konkursowa (SKK) powołana przez dyrektora szkoły. Na tym stopniu uczestnicy konkursu prezentują wiedzę i umiejętności objęte podstawą programową oraz treści literatury przedstawionej poniżej.
 2. Przygotowane przez WKK arkusze zadań uczniowie rozwiązują w czasie 45 minut.
 3. Zadania zostaną przesłane do każdej szkoły drogą elektroniczną na podany
  w zgłoszeniu adres e-mail szkoły
  najpóźniej w dniu poprzedzającym eliminacje szkolne i powinny być powielone w ilości odpowiadającej ilości uczestniczących uczniów. W przypadku nieotrzymania zestawu zadań przewodniczący SKK niezwłocznie powiadamia przewodniczącą WKK telefonicznie: 58 682 87 30.
 4. Z odbytych eliminacji I stopnia SKK sporządza protokół (zał. nr 4 do Ramowego Regulaminu), potwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wszystkich uczestników, którzy zakwalifikowali się do II stopnia konkursu i przesyła go na adres odpowiedniej Rejonowej Komisji  Konkursowej, w terminie do 24 października 2018 roku wraz z pracami i kartami zgłoszenia uczniów. W przypadku, gdy żaden
  z uczniów szkoły nie osiągnął wymaganych 70% punktów kwalifikujących go do stopnia rejonowego, SKK jest również zobowiązana do przesłania ww. protokołu
  do przewodniczącego RKK zawierającego informację o liczbie uczniów, którzy przystąpili do konkursu
  . Przewodniczący SKK przesyła także protokół eliminacji
  w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej siedziby RKK
  .
 5. Z I stopnia (szkolnego) spośród uczestników każdego konkursu przechodzą
  do II stopnia uczniowie, którzy otrzymali co najmniej 70% punktów możliwych
  do uzyskania w eliminacjach szkolnych
  (pkt VI. 5 Ramowego Regulaminu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych).
 6. Przewodniczący Rejonowych Komisji Konkursowych, po zweryfikowaniu prac uczniowskich ze stopnia szkolnego i akceptacji przewodniczącego WKK, w ciągu kolejnych 10 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia konkursu, ogłaszają listę uczniów zakwalifikowanych do II stopnia konkursu, na stronie internetowej siedziby RKK (pkt VI.12 Ramowego Regulaminu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych).

Stopień II

WYKAZ REJONÓW ELIMINACJI II STOPNIA ORAZ PRZEWODNICZĄCYCH REJONOWYCH KOMISJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z GEOGRAFII

Tabela nr 1

Nr

Rejon

Nazwa i adres szkoły

Imię i nazwisko przewodniczącego RKK

1.

Miasto Gdańsk

Szkoła Podstawowa nr 42

ul. Czajkowskiego 1
80-169 Gdańsk
tel. 58 302 46 04, 58 322 33 71

Anna Pinio

annapinio@gmail.com

2.

Miasto Gdynia,

Miasto Sopot

Zespół Szkolno-Przedszkolny     nr 4

ul. Chwaszczyńska 26

81 571 Gdynia

tel. 58 625 57 08

 

Małgorzata Zygmunt

mzygmunt63@wp.pl

 

3.

Powiaty: kościerski, kartuski

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Spacerowa 14,
83-340 Sierakowice

tel. 58 684 68 75

Anna Andryskowska

sp2.sierakowice@gmail.com

4.

Powiaty: pucki, wejherowski, lęborski

Szkoła Podstawowa nr 8

84-200 Wejherowo

ul. Nanicka 22

tel. 58 672 17 15

Dorota Chodubska

chodubskadorota@gmail.com

 

5.

Powiaty: starogardzki, tczewski, gdański ziemski

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2
83-110 Tczew
ul. Południowa 6

tel. 58 531-50-19

Jarosław Kosecki

kosecki.j@wp.pl

6.

Powiaty: nowodworski, malborski

Szkoła Podstawowa nr 1

82-100 Nowy Dwór Gdański

ul. Szkolna 2

tel. 55 648 26 23

Marzena Hawrylak

marzenahawrylak@interia.pl 

7.

Powiaty: kwidzyński, sztumski

Szkoła Podstawowa nr 5

82-500 Kwidzyn
ul. Kamienna 18

tel. 55 279 39 45

Grażyna Kosecka

grazyn_ka@op.pl

 

 

 

8.

Powiaty: chojnicki, człuchowski

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Jana Karnowskiego
89-600  Chojnice
ul. Tuwima 2
tel. 52 397 37 70

 

Jacek Mroczkowski

jamrocz@wp.pl

 

9.

Miasto Słupsk,

Powiaty: słupski ziemski, bytowski, lęborski

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku
ul. Wojska Polskiego 10,

84-300 Lębork

tel. 59 862 22 51

Lucyna Racis

sekretariat@sp1lebork.pl

 

 1. Eliminacje przeprowadza Rejonowa Komisja Konkursowa (RKK) powołana przez przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
 2. Uczestnicy rejonowych eliminacji rozwiązują arkusz zadań przygotowany przez WKK
  w czasie 90 minut.
 3. Z odbytych eliminacji II stopnia RKK sporządza protokół (zał. nr 5 do Ramowego Regulaminu). Przewodniczący RKK przekazują Przewodniczącemu Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia konkursu, tj. do dnia 18 grudnia 2018 roku, protokół w wersji elektronicznej i drukowanej z posiedzenia RKK, sprawdzone prace uczniów oraz „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu” tych uczniów, którzy uzyskali liczbę punktów kwalifikujących ich do kolejnego stopnia konkursu. Dokumenty można dostarczyć również osobiście na adres Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich
ul. Sportowa 2
83-034 Trąbki Wielkie
Telefon: 58 682 87 30
gimnazjumtw@gmail.com

 

 1. Po zweryfikowaniu przez WKK prac uczniowskich ze stopnia rejonowego, przewodniczący WKK w ciągu kolejnych 10 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia konkursu, ogłasza listę uczniów zakwalifikowanych do III stopnia konkursu, na stronie internetowej siedziby WKK.
 2. Z II stopnia (rejonowego) przechodzą do III stopnia (wojewódzkiego) uczniowie, którzy otrzymali co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach rejonowych.

Stopień III

 1. Eliminacje uczestników III stopnia przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Pomorskiego Kuratora Oświaty. Na tym stopniu uczestnicy konkursu prezentują wiedzę oraz umiejętności stopnia I, II oraz poszerzające treści podstawy programowej o treści literatury przedstawionej poniżej.
 2. Eliminacje uczestników III stopnia odbywają się w siedzibie WKK w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich.
 3. Uczestnicy wojewódzkich eliminacji rozwiązują, w czasie 90 minut, zadania
  z arkusza przygotowane przez WKK.
 4. Spośród uczestników eliminacji III stopnia WKK wyłania finalistów i laureatów.
 5. Tytuł finalisty konkursu nadaje się uczniowi, który otrzymał, co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach wojewódzkich. Tytuł laureata konkursu nadaje się uczniowi, który otrzymał, co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach wojewódzkich.
 6. Z odbytych eliminacji III stopnia WKK sporządza protokół według załącznika nr 6
  do Ramowego Regulaminu, ustalając oddzielne listy laureatów i  finalistów, które przekazuje w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia eliminacji III stopnia konkursu Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty
  do zatwierdzenia. Listy laureatów i finalistów ustalane są według uzyskanej przez nich punktacji w porządku malejącym.
 7. Protokoły z oddzielnymi listami proponowanych laureatów i finalistów III stopnia zatwierdza Pomorski Kurator Oświaty w ciągu 5dni roboczych od ich otrzymania.
 8. Ogłoszenie list laureatów i finalistów następuje, bezpośrednio po ich zatwierdzeniu przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, na stronie internetowej http://gimnazjum-trabki.szkolna.net/ w zakładce „Konkurs z Geografii”.

TRYB ODWOŁAŃ OD DECYZJI KOMISJI KONKURSOWYCH

 1. Tryb odwołań od decyzji komisji konkursowych określa pkt. VIII. Ramowego Regulaminu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.
 2. Uczestnicy, ich rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele mają prawo wglądu do prac ocenionych przez komisje w ciągu trzech dni roboczych, licząc od następnego dnia, od ogłoszenia wyników konkursu, po ustaleniu z przewodniczącym WKK dokładnego terminu.
 3. Przegląd pracy konkursowej odbywa się w obecności osoby wyznaczonej przez organizatora.

PUBLIKOWANIE ZADAŃ KONKURSOWYCH ORAZ MODELU ODPOWIEDZI
Z KRYTERIAMI PUNKTOWANIA.

Zadania stopnia I, II i III są ogłaszane przez przewodniczącego WKK na stronie internetowej WKK http://gimnazjum-trabki.szkolna.net/ w zakładce „Konkurs
z Geografii”
w następnym dniu roboczym po przeprowadzeniu eliminacji, a klucz odpowiedzi w dniu ogłoszenia wyników odpowiednio I, II i III stopnia.

 

ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OCENIANYCH W KONKURSIE
 GEOGRAFICZNYM

Tematyka: Palcem po mapie

 I stopień

Uczeń:

 1. Wyjaśnia terminy z zakresu kartografii.
 2. Stosuje w praktyce skalę mapy.
 3. Wykazuje znaczenie skali mapy w przedstawianiu różnych informacji geograficznych na mapie.
 4. Rozróżnia mapy ze względu na treść i zastosowanie.
 5. Korzysta z planu i mapy topograficznej.
 6. Wyznacza współrzędne geograficzne wybranych miejsc na Ziemi.
 7. Oblicza odległości na mapie.
 8. Odczytuje informacje z map ogólnogeograficznych świata i Polski.
 9. Identyfikuje i lokalizuje na mapach (również konturowych) położenie najważniejszych obiektów geograficznych na świecie i w Polsce.

II stopień obejmuje treści stopnia I oraz ponadto

Uczeń:

 1. Rozpoznaje podstawowe metody prezentacji zjawisk na mapie.
 2. Odczytuje informacje z map ogólnogeograficznych  i tematycznych świata i Polski.
 3. Interpretuje treści zawarte na mapach ogólnogeograficznych
  i tematycznych świata i Polski.
 4. Identyfikuje i lokalizuje obiekty geograficzne i elementy środowiska geograficznego na mapach konturowych, ogólno geograficznych
  i tematycznych świata i Polski.
 5. Wykorzystuje w praktyce skalę mapy i współrzędne geograficzne.
 6. Opisuje rozmieszczenie obiektów geograficznych na mapach ogólno geograficznych i tematycznych świata i Polski.

III stopień obejmuje treści stopnia I i II oraz ponadto

Uczeń:

 1. Odczytuje z  map  informacje  przedstawione  za  pomocą  różnych  metod 
 2. Oblicza powierzchnię  na  podstawie map  wykonanych w różnych skalach.
 3. Lokalizuje miejsca na powierzchni Ziemi i orientuje się w ich wzajemnym

położeniu za pomocą map ogólnogeograficznych i tematycznych.

 1. Korzysta z map, ogólnogeograficznych i tematycznych jako źródła informacji geograficznej.
 2. Identyfikuje położenie i charakteryzuje odpowiadające sobie obiekty geograficzne na fotografiach, zdjęciach lotniczych i satelitarnych oraz mapach topograficznych.
 3. Projektuje i  opisuje  trasy  podróży  na  podstawie  map  turystycznych,  topograficznych i samochodowych.

Literatura dla ucznia:

 • Podręczniki geografii do szkoły podstawowej dopuszczone do użytku szkolnego;
 • Podręczniki geografii do gimnazjum dopuszczone do użytku szkolnego;
 • http://www.epodreczniki.pl geografia cz. 1
 • Flis J., Szkolny słownik geograficzny, WSiP, wyd. od 1977 r.;
 • Podręczniki geografii do szkoły ponadgimnazjalnej dopuszczone do użytku szkolnego;
 • https://pl.wikipedia.org
 • encyklopedia.pwn.pl
 • http://maps.google.pl/
 • Atlasy geograficzne;
 • Roczniki statystyczne.

 

 

                                                                                        Przewodnicząca

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

               Ewa Maria Tuz

 

 

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook