Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FIZYCZNEGO

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

Podstawę organizacji Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego stanowi Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019.

 

 1. Informacje ogólne

 

 1. Celem konkursu jest:
 • wyłonienie i promocja uczniów zdolnych i ich szkół,
 • rozwinięcie i rozszerzenie dla zainteresowanych i uzdolnionych uczniów zakresu wiedzy i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej gimnazjum z fizyki,
 • tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół,
 • wykształcenie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą do rozwiązywania prostych problemów w zakresie niezbędnym współczesnemu człowiekowi.
 1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego jest Pomorski Kurator Oświaty, na zlecenie którego działa II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku.
 2. Siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, ul. Pestalozziego 7/9
 3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich klas gimnazjum. Uczeń może przystąpić do odpowiedniego stopnia konkursu po okazaniu Komisji Konkursowej aktualnej legitymacji szkolnej. Dodatkowo, każdy uczeń, który zgłosi chęć udziału w konkursie, zobowiązany jest przedłożyć Szkolnej Komisji Konkursowej wypełnioną komputerowo „Kartę zgłoszenia ucznia do konkursu” stanowiącą załącznik nr 1 do Ramowego regulaminu, podpisaną przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza i rodzica (prawnego opiekuna). Podpis rodzica automatycznie jest zgodą na uczestnictwo dziecka w konkursie i na przetwarzanie danych na potrzeby konkursu oraz na publikację wyników konkursowych w Internecie.
 4. Stopnie konkursu:

stopień I -  szkolny

stopień II - rejonowy

stopień III - wojewódzki  

 

 

Stopień

Termin

Miejsce

I - szkolny

08 listopada 2018 roku godz. 14.00

szkoła macierzysta ucznia

II - rejonowy

09 stycznia 2019 roku

godz. 14.00

według przypisanych rejonów

III - wojewódzki

12 marca 2019 roku

godz. 12.00

II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

ul. Pestalozziego 7/9 Gdańsk 80-445

 

 

 

 1. Organizacja i przebieg konkursu

 

 1. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu i organizacji na jej terenie eliminacji szkolnych jest dokonanie zgłoszenia poprzez rejestrację pocztą elektroniczną konkurs.fizyka@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 09.10.2018 r. Zgłoszenia należy dokonać z adresu e-mail dyrektora szkoły.

 

 1. Uczestnicy stopnia II i III winni stawić się w miejscu odbywania konkursu na pół godziny przed jego rozpoczęciem. Niestawienie się ucznia o godzinie rozpoczęcia konkursu oznacza rezygnację z udziału w konkursie.

 

 1. Terminy poszczególnych stopni podane są na stornie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku

I stopień – szkolny:

 1. Eliminacje szkolne organizowane będą przez Szkolne Komisje Konkursowe (SKK) powołane zarządzeniem dyrektora szkoły.
 2. Dla SKK zestaw zadań przygotowuje Wojewódzka Komisja Konkursowa z Fizyki. Zadania zostaną przesłane do każdej szkoły podstawowej drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail dyrektora szkoły najpóźniej w dniu poprzedzającym eliminacje szkolne i powinny być powielone w ilości odpowiadającej ilości uczestniczących uczniów.
 3. W przypadku nieotrzymania zestawu zadań Przewodniczący SKK niezwłocznie powiadamia WKK mailowo sp.konkurs.fizyka@gmail.com

     Maksymalny czas rozwiązywania zadań wynosi 45 minut. Uczniowie mogą korzystać z prostych kalkulatorów. Szkolne Komisje Konkursowe przeprowadzają konkurs, sprawdzają i oceniają prace uczniów według kryteriów ustalonych przez Wojewódzką Komisję Konkursową.     

 

 1. Szkolne Komisje Konkursowe, po przeprowadzeniu konkursu i sprawdzeniu prac uczniowskich sporządzają protokół (załącznik nr 4 do Ramowego regulaminu) ze stopnia szkolnego konkursu. W przypadku, gdy żaden z uczniów szkoły nie osiągnął wymaganych 70% punktów kwalifikujących go do stopnia rejonowego, SKK jest zobowiązana również do przesłania ww. protokołu do przewodniczącego RKK zawierającego informację o liczbie uczniów, którzy przystąpili do konkursu. Przewodniczący SKK przekazują Przewodniczącemu Rejonowej Komisji Konkursowej (RKK), w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia konkursu, poprzez dyrektora szkoły, protokół z posiedzenia SKK, sprawdzone prace uczniów oraz „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu” tych uczniów, którzy uzyskali liczbę punktów kwalifikujących ich do kolejnego stopnia konkursu.
 2. Z I stopnia (szkolnego) spośród uczestników konkursu przechodzą do II stopnia uczniowie, którzy otrzymali co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach szkolnych.

 

II stopień – rejonowy:

 

 1. Po zweryfikowaniu przez RKK prac uczniowskich ze stopnia szkolnego, przewodniczący poszczególnych komisji rejonowych w ciągu kolejnych 10 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia konkursu, ogłaszają listę uczniów zakwalifikowanych do II stopnia konkursu, na stronie internetowej siedziby RKK.

 

 1. Eliminacje rejonowe odbędą się w 8 rejonach (podanych w Tabeli 1). Maksymalny czas rozwiązywania zadań wynosi 60 minut. Uczniowie mogą korzystać z prostych kalkulatorów. Prace konkursowe są kodowane.
 1. Rejonowe Komisje Konkursowe, po przeprowadzeniu konkursu i sprawdzeniu prac uczniowskich sporządzają protokół (załącznik nr 5 do Ramowego regulaminu) ze stopnia rejonowego konkursu. Przewodniczący RKK przekazują Przewodniczącemu Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (WKK), w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia konkursu następujące materiały:
 2. protokół drogą elektroniczną,
 3. protokół w formie papierowej potwierdzony przez dyrektora szkoły,
 4. sprawdzone prace wszystkich uczestników etapu rejonowego według kolejności alfabetycznej, w każdej pracy należy umieścić wypełnioną „ Kartę zgłoszenia ucznia do konkursu”,
 5. sprawozdanie z przebiegu eliminacji rejonowych (wg wzoru) w wersji oryginalnej i elektronicznej.

 

Powyższe dokumenty ze stopnia szkolnego przesyłką kurierską na adres Wojewódzkiej Komisji Konkursowej:

 

II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

 1. Pestalozziego 7/9 Gdańsk 80-445

z dopiskiem: Konkurs Fizyczny

 

 1. Pozostałą dokumentację RKK przechowuje zgodnie z ramowym Regulaminem Konkursów Kuratoryjnych.

 

 

Tab. 1. WYKAZ REJONÓW ELIMINACJI II STOPNIA ORAZ PRZEWODNICZĄCYCH REJONOWYCH KOMISJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FIZYKI 

 

Nr rejonu

Rejon obejmuje

Miasto-rejon

Siedziba i Przewodniczący RKK

1.

Gdańsk, szkoły publiczne z dzielnic:

Aniołki, Brętowo, Brzeźno, Chełm, Jasień, Kokoszki, Letnica, Matarnia, Młyniska, Oliwa, Orunia Górna, Piecki-Migowo, Śródmieście, Strzyża, Suchanino, Tysiąclecia, Ujeścisko-Łostowice, Wrzeszcz, Wzgórze Mickiewicza, Zaspa

Gdańsk – wszystkie szkoły niepubliczne

GDAŃSK 1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Poli Gojawiczyńskiej 10

80-286 Gdańsk

http://www.sp1gda.edu.pl/?

Aneta Kramek

2.

Gdańsk, szkoły publiczne z dzielnic:

VII Dwór, Górki Zachodnie, Jelitkowo, Krakowiec, Nowy Port, Olszynka, Osowa, Przeróbka, Przymorze, Rudniki, Siedlce, Stogi, Wejhera, Wyspa Sobieszewska, Żabianka

Powiat kartuski, powiat gdański

GDAŃSK 2

Szkoła Podstawowa nr 92

ul. Startowa 9

80-461 Gdańsk

http://www.zkpig13.edu.pl/

Barbara Brzostowska

3.

powiaty: wejherowski, pucki,

m. Reda

WEJHEROWO

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 
im. Teodora Bolduana 
II Liceum Ogólnokształcące 
Szkoła Podstawowa nr 11 
Osiedle Kaszubskie 27
84-200 Wejherowo
tel.  58 738 63 33  

www.zso2wejherowo.pl/

Gabriela Kaniecka

4.

Gdynia – szkoły z dzielnic: Chwarzno-Wiczlino, Dąbrowa, Wielki Kack, Karwiny, Mały Kack, Orłowo, Redłowo, Wzgórze Św. Maksymiliana, Witomio-Radiostacja, Witomino-Leśniczówka

Sopot

GDAŃSK 3

II Liceum Ogólnokształcące im. dr. W. Pniewskiego

ul. Pestalozziego 7/980-445 Gdańsk

www.2lo.gda.pl

p. M. Michalik

5.

m. Gdynia – szkoły z dzielnic: Kamienna Góra, Działki Leśne, Śródmieście, Grabówek, Leszczynki, Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie-Demptowo, Pogórze, Obłuże, Oksywie, Babie Doły.

Rumia

GDYNIA 2

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Kornela Makuszyńskiego

ul. Krasickiego 28

81-385 Gdynia
Tel.  58 620-69-43

www.sp18.gdynia.pl    

Renata Stolarczyk

6.

powiaty: lęborski, słupski, m. Słupsk

KOBYLNICA

Zespół Szkół Samorządowych
Szkoła Podstawowa                  ul. Główna 63

76-251 Kobylnica
Tel:59 8415212

www.zsskobylnica.pl

Tymoteusz Stasiło

7.

powiaty: malborski, nowodworski, sztumski, kwidzyński, starogardzki, tczewski

MALBORK

Szkoła Podstawowa nr 9

Pl. Narutowicza 15

82-200 Malbork
Tel.  55 272 22 53

www.sp9malbork.com

Dorota Komesał

8.

powiaty: bytowski, człuchowski, chojnicki, kościerski

CHOJNICE

Szkoła Podstawowa nr 3

ul. Dworcowa 6

89-620 Chojnice 

Tel.  52 397 49 66

www.sp3.chojnice24.pl

Agnieszka Kabat   

 

 1. Decyzję o zakwalifikowaniu uczestników do stopnia III podejmuje Wojewódzka Komisja Konkursowa.
 2. Po zweryfikowaniu przez WKK prac uczniowskich ze stopnia rejonowego, przewodniczący WKK w ciągu kolejnych 10 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia konkursu, ogłasza listę uczniów zakwalifikowanych do III stopnia konkursu, na stronie internetowej siedziby WKK:

www.2lo.gda.pl

 

 1. Do udziału w III stopniu konkursu typuje się uczniów, którzy uzyskali co najmniej 70 % punktów możliwych do zdobycia w eliminacjach rejonowych (II stopień konkursu). 
 2. Po ogłoszeniu wyników przez przewodniczącego WKK, przewodniczący RKK umieszczają listę wszystkich uczestników rejonu wraz z liczbą uzyskanych punktów na tym etapie na stronie internetowej szkoły RKK.
 3. Uczestnicy, ich rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele mają prawo wglądu do prac ocenionych przez komisje w ciągu trzech dni roboczych, licząc od dnia następnego po ogłoszeniu przez przewodniczącego WKK listy uczniów zakwalifikowanych do III stopnia konkursu, po ustaleniu z Przewodniczącym WKK dokładnego terminu.
 4. Przegląd pracy konkursowej odbywa się w obecności osoby wyznaczonej przez organizatora.
 5. Tryb wnoszenia zastrzeżeń opisany jest w p. VIII 2. Ramowego regulaminu.

Stopień III – wojewódzki:

 1. WKK ustala listę uczestników eliminacji wojewódzkich i przekazuje informację przewodniczącym RKK, ponadto lista uczestników eliminacji stopnia wojewódzkiego zostanie ogłoszona na stronie internetowej WKK.
 2. Eliminacje wojewódzkie odbędą się 12 marca 2019 r. o godz. 12.00 w II Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.
 3. Stopień wojewódzki przygotowuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa; uczestnicy rozwiązywać będą zadania problemowo-obliczeniowe. Całkowity czas pracy: 90 minut. Uczniowie mogą korzystać z kalkulatorów prostych.
 4. Przewodniczący WKK informuje uczestników, ich rodziców i nauczycieli o wynikach konkursu, poprzez umieszczenie listy laureatów i finalistów na stronie internetowej

www.2lo.gda.pl

 

 1. Uczestnik III stopnia konkursu otrzymuje tytuł finalisty lub laureata. Laureatem może zostać uczeń, który otrzymał co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach wojewódzkich. Tytuł finalisty konkursu nadaje się uczniowi, który otrzymał co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach wojewódzkich.
 2. WKK sporządza z przebiegu eliminacji stopnia III protokół (załącznik nr 6 do Ramowego regulaminu), składający się z oddzielnych list finalistów                       i laureatów i przekazuje Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty do zatwierdzenia.
 3. Przewodniczący WKK w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia eliminacji III stopnia konkursu dostarczają wojewódzkiemu koordynatorowi ds. konkursów w Kuratorium Oświaty w Gdańsku do zatwierdzenia protokoły (załącznik nr 6 do Ramowego regulaminu) z oddzielnymi listami proponowanych laureatów i finalistów, podpisane przez przewodniczących i członków WKK poszczególnych konkursów. Przewodniczący WKK przesyłają również protokoły pocztą elektroniczną. Listy laureatów i finalistów ustalane są według uzyskanej przez nich punktacji w porządku malejącym.
 4. Przewodniczący WKK po otrzymaniu zatwierdzonych list laureatów i finalistów ogłasza je niezwłocznie na stronie internetowej siedziby WKK.
 5. Zastrzeżenia mogą być wniesione w terminie 3 dni roboczych od ogłoszenia listy finalistów i laureatów. Zastrzeżenia będą rozpatrzone w terminie 10 dni roboczych od daty wpływu.
 6. Tryb odwołań od decyzji WKK określony jest w p. VIII 2. Ramowego regulaminu.
 7. Odwołania wniesione z naruszeniem powyższego trybu nie będą rozpatrywane.
 8. Uczestnicy, ich rodzice (prawni opiekunowie) oraz nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu mają prawo wglądu do prac konkursowych ocenionych przez komisje poszczególnych stopni w terminie do 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników, w czasie uzgodnionym
  z przewodniczącym odpowiedniego stopnia. Prośbę o wgląd należy przedłożyć następnego dnia roboczego po ogłoszeniu wyników. Prośbę o wgląd do prac uczestników stopnia szkolnego przedkłada się przewodniczącemu SKK. Prośbę o wgląd do prac uczestników stopnia rejonowego i wojewódzkiego przedkłada się przewodniczącemu WKK, wgląd do prac uczestników stopnia rejonowego i wojewódzkiego następuje w siedzibie WKK, w obecności osoby wyznaczonej przez organizatora konkursu.

 

III. Tematyka konkursu:

Wymagania na wszystkich stopniach konkursu obejmują umiejętność operowania przez uczniów zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu zadań trudnych, nietypowych lub problemowych. Zadania na każdym stopniu będą zróżnicowane pod względem trudności.

 

Stopień szkolny: obowiązuje materiał przewidziany programem nauczania z następujących działów: „ruch i siły” „praca, moc, energia mechaniczna”, „zjawiska termiczne”, „właściwości materii” oraz zagadnienia z tych działów rozszerzające program.

 

Stopień rejonowy: obowiązuje materiał przewidziany programem nauczania jak na etapie szkolnym i dodatkowo zostanie poszerzony o: „elektryczność” oraz zagadnienia z tych działów rozszerzające program nauczania.

 

Stopień wojewódzki: obowiązuje cały materiał programowy (zakres obowiązujący na stopniu szkolnym i rejonowym, poszerzony o działy: „magnetyzm”’ „optyka”, „drgania i fale mechaniczne” oraz zagadnienia z tych działów rozszerzające program nauczania.

 

Na poszczególnych etapach wymagana będzie znajomość przebiegu doświadczeń odpowiadających ich zakresowi merytorycznemu.

 

 1. Wykaz proponowanej literatury:

 

 1. Podręczniki z fizyki dopuszczone przez MEN do użytku szkolnego, przeznaczone do kształcenia ogólnego, uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego w szkole podstawowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej            z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej)

 

 1. Braun Marcin, Francuz-Ornat Grażyna, Kulawik Jan, Kulawik Teresa, Kuźniak Elżbieta, Nowotny-Różańska Maria, 2017, Zbiór zadań z fizyki dla szkoły podstawowej Warszawa, Nowa Era.

 

 1. Subieta Romuald, 2018, Fizyka. Zbiór zadań. Klasy 7-8. Szkoła Podstawowa, Warszawa, WSiP.

 

 1. Wojciech Kwiatek, Iwo Wroński, 2017, Zbiór zadań wielopoziomowych         z fizyki. Klasy 7- 8. Szkoła podstawowa, Warszawa, WSiP

 

 1. Bober L.: Zbiór zadań dla gimnazjum, Wyd. Żak, Warszawa 1999.

 

 1. Domański J.: Domowe zadania doświadczalne z fizyki, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.

 

 1. Domański J. Turło J: Nieobliczeniowe zadania z fizyki, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 1997.

 

 1. Gaj J.: Laboratorium fizyczne w domu, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1985.

 

 1. Ilczuk U.: Kurek E., Konkursy z fizyki, WSiP, Warszawa 1993.

 

 1. Kaczorek H.: Testy z fizyki dla gimnazjum, Wyd. Zamiast Korepetycji, Kraków 2000.

 

 1. Sagnowska B., Salach J.: Zbiór zadań z fizyki dla uczniów gimnazjum i liceum profilowanego, Wyd. Zamiast Korepetycji, Kraków 2001.
 2. Inne dostępne zbiory zadań.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w kolejnych stopniach konkursu jest zgodny z regulaminem udział we wszystkich stopniach wcześniejszych.

 

 1. Zapewnienie należytej opieki uczniom dojeżdżającym na eliminacje konkursowe należy do obowiązków dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

 

 1. Podczas przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów w sali mogą przebywać wyłącznie uczestnicy konkursu, członkowie komisji konkursowej oraz obserwatorzy z ramienia Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

 1. Zadania konkursowe – do czasu rozpoczęcia każdego stopnia konkursu stanowią tajemnicę służbową i są oznaczone klauzulą „Zastrzeżone”. Przed stopniem II i III konkursu nastąpi losowanie miejsc na sali, będących równocześnie podstawą do zakodowania prac poszczególnych uczniów.

 

 1. Zestawy zadań konkursowych, a także klucze odpowiedzi i kryteria punktowania zadań na wszystkie stopnie konkursów opracowuje Wojewódzka Komisja Konkursowa. Punktację zadań przeprowadza się z dokładnością do jedności.

 

 1. Zadania są ogłaszane przez przewodniczącego WKK na stronie internetowej WKK w następnym dniu po przeprowadzeniu eliminacji.

 

 

                                    Przewodniczący

                                     Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

 

                                                                             Mariusz Michalik

 

 

 

 

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook