Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU CHEMICZNEGO

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO               

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Podstawę organizacji Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego stanowi Ramowy Regulamin Wojewódzkich Konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klasy IV, dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019 oraz Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019.

 

 1. Informacje ogólne.

 

 1. Cele Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego:
 • rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań uczniów uzdolnionych w dziedzinie chemii,
 • motywacja do twórczej pracy umysłowej,
 • doskonalenie umiejętności:
 • obserwacji zjawisk zachodzących w przyrodzie,
 • opisu prostych doświadczeń chemicznych, ich analizę i formułowanie wniosków,
 • stosowania prawidłowej terminologii chemicznej,
 • korzystania z różnych źródeł informacji, analizowania ich i przetwarzania,
 • zastosowania zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów,
 • kształtowanie właściwych postaw i zrozumienia roli chemii w życiu codziennym,
 • tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół,
 • promowanie nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów.

 

 1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego jest Pomorski Kurator Oświaty, na zlecenie którego działa Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Oświata – Lingwista”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

„Oświata – Lingwista”

 1. Św. Barbary 1

80-753 Gdańsk

tel. 58 346 35 56

tel./fax 58 346 29 64

kom. 501 449 350

chemiasp2019@gmail.com

www.odn-lingwista.eu

 

 1. Pomorski Kurator Oświaty powołał Wojewódzką Komisję Konkursu Chemicznego  i określił jej zadania.
 2. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego w roku szkolnym 2018/2019 jest zgłoszenie uczniów danej szkoły przez jej dyrektora poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego szkoły do dnia 09 października 2018 r.

Formularz rejestracyjny dostępny on-line na stronie www.odn-lingwista.eu                 (w zakładce konkursy). Po upływie terminu przewodniczący WKK ogłasza w dniu 12 października 2018 r. listę szkół, które przysłały zgłoszenie na stronie internetowej siedziby WKK. Po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

 

 1. Ustala się trzy stopnie konkursu: stopień szkolny, rejonowy i wojewódzki.

Terminy eliminacji konkursowych:

Stopień I (szkolny)

15 listopada 2018 r. godz.14.00

Stopień II (rejonowy)

17 stycznia 2019 r. godz. 14.00

Stopień III ( wojewódzki)

14 marca 2019 r. godz.12.00

Uniwersytet Gdański Wydział Chemii, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk

 

 1. Organizacja i przebieg eliminacji I stopnia ( szkolnych).
 2. W I stopniu (szkolnym) konkursu chemicznego dla szkoły podstawowej może wziąć udział każdy uczeń klas VII – VIII szkoły podstawowej.
 3. Jeżeli w szkole macierzystej konkurs nie jest organizowany, to uczeń może do niego przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora.
 4. Eliminacje szkolne organizują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe (SKK) powołane przez dyrektorów szkół.
 5. Dyrektor szkoły informuje uczniów i nauczycieli o organizacji i terminach przeprowadzania konkursu i warunkach udziału w nich uczniów.
 6. Obowiązkiem dyrektora jest:
 • zgłoszenie w podanym terminie udziału szkoły w konkursie;
 • zapoznanie nauczycieli, uczniów i rodziców z regulaminem konkursu;
 • powołanie Szkolnych Komisji Konkursowych (SKK) do przeprowadzenia eliminacji I stopnia oraz nadzorowanie prawidłowego przebiegu konkursu.
 1. Zasady przebiegu eliminacji I stopnia ( szkolnych):
 2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkoły podstawowej klas VII-VIII. Każdy uczeń, który zgłosi chęć udziału w konkursie, zobowiązany jest przedłożyć Szkolnej Komisji Konkursowej wypełnioną komputerowo „Kartę zgłoszenia ucznia do konkursu”, stanowiącą załącznik nr 1 do Ramowego Regulaminu, podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna i dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
 3. Arkusz zadań zostanie przesłany do każdej szkoły drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu przez dyrektora szkoły adres e-mail najpóźniej w dniu poprzedzającym eliminacje szkolne. Zadania konkursowe do czasu rozpoczęcia konkursu stanowią tajemnicę służbową i są oznaczone klauzulą „zastrzeżone”.

W przypadku nieotrzymania zadań Przewodniczący SKK powiadamia przewodniczącego WKK na podany adres e-mail chemiasp2019@gmail.com lub telefonicznie.

 1. Uczestnicy konkursu rozwiązują pisemne zadania otwarte i zamknięte. Odpowiedzi do zadań konkursowych są punktowane z dokładnością do jedności.
 2. Maksymalny czas rozwiązywania zadań wynosi 60 minut. Uczniowie mogą korzystać z prostych kalkulatorów oraz tablic dostarczonych wraz z arkuszem.
 3. Szkolne komisje konkursowe przeprowadzają konkurs, sprawdzają i oceniają prace uczniów, według kryteriów ustalonych przez Wojewódzką Komisję Konkursową.
 4. Szkolne Komisje Konkursowe sporządzają protokół (załącznik nr 4 do Ramowego Regulaminu) ze stopnia szkolnego konkursu chemicznego.
 5. W przypadku, gdy żaden z uczniów nie osiągnął wymaganych 70 % punktów, SKK jest zobowiązana również dostarczyć do przewodniczącego RKK protokół zawierający informację o liczbie uczniów, którzy przystąpili do konkursu. Przewodniczący SKK przekazują Przewodniczącemu Rejonowej Komisji Konkursowej (RKK), w ciągu trzech dni roboczych, licząc od dnia następnego, po dniu przeprowadzenia konkursu, protokół z posiedzenia SKK, sprawdzone prace uczniów oraz „ Karty zgłoszenia uczniów do konkursu” tych uczniów, którzy uzyskali wymagane 70% możliwych do uzyskania punktów. Kopię protokołu przesłanego do RKK, SKK pozostawia w swojej dokumentacji.
 6. Uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 70% możliwych do uzyskania punktów, po weryfikacji przez Rejonowe Komisje Konkursowe zostają zakwalifikowani do II stopnia konkursu.
 7. Przewodniczący WKK ma prawo do weryfikacji prac uczestników na każdym stopniu konkursu.
 8. Po zweryfikowaniu prac uczniowskich ze stopnia szkolnego przez RKK, przewodniczący komisji rejonowych w ciągu kolejnych 10 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia konkursu, ogłaszają listę uczniów zakwalifikowanych do II stopnia konkursu (imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły), na stronie internetowej siedziby RKK.

 

 • Organizacja i przebieg eliminacji II stopnia( rejonowych).
 1. Eliminacje rejonowe odbędą się w 8 rejonach podanych w Tabeli 1.

Tabela 1.Wykaz Rejonów Eliminacji II stopnia Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego:

 

Kod rejonu

Rejon obejmuje

Nazwa i adres szkoły

Imię i nazwisko przewodniczącego RKK

Ach_sp

Miasto Gdańsk, powiat gdański

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 
ul. Wodnika 57  80-299 Gdańsk

tel.58 340 75 60

gim33@gim33.gdansk.pl

Ewa Kopernik- Ambroziak

Bch_sp

Miasto Gdynia, Miasto Sopot

Zespół Szkół Nr1 ul. Książąt Pomorskich 16-18 81-749 Sopot

 tel.58 551 14 93  zs1@sopot.pl

Kamila Szocik

Cch_sp

Powiaty:

wejherowski,

pucki

Salezjańskie Gimnazjum ul. Świętojańska 1

84-230 Rumia

tel. 58 671 01 22 sekretariat.slo@onet.pl

Mariola Klein

Dch_sp

Powiaty:

nowodworski,

tczewski,

starogardzki

Szkoła Podstawowa nr 1;                           ul. Czyżykowska 69,  83-110 Tczew

tel.58 531 17 63 sp1.tczew@wp.pl

Ewelina Czech

Ech_sp

Powiaty:

kościerski,

kartuski.

Bytowski

Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Skłodowskiej 19 63-400 Kościerzyna; tel. 58 686 34 34

sekretariat.zsp1@koscierzyna.gda.pl

Katarzyna Fennig

Fch_sp

Miasto Słupsk, powiaty: słupski ziemski, lęborski

Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 2

ul. Sobieskiego 3; 76-200 Słupsk tel. 59 845 60 43 gim2slupsk@poczta.onet.pl

Ewa Kuszlewicz

Gch_sp

Powiaty:

kwidzyński,

sztumski,

malborski

Gimnazjum nr 2; ul. Mickiewicza 56 b

82-500 Kwidzyn; tel.55 279 42 75 gim2@gim2.kwidzyn.ids.pl

Jolanta Żmuda

Hch_sp

Powiaty:

chojnicki,

człuchowski

Szkoła Podstawowa nr 1 z Odddziałami Integracyjnymi ul. 31 stycznia 21/23

89- 600 Chojnice; tel. 52 397 50 39 sp1@beep.pl

Ludmiła Smołuch

 

 1. Eliminacje rejonowe odbędą się w dniu 17 stycznia 2019 r. o godz. 14.00 w rejonach podanych w Tabeli 1.
 2. Uczestnicy II stopnia winni stawić się w miejscu odbywania konkursu chemicznego na pół godziny przed jego rozpoczęciem.
 3. Maksymalny czas rozwiązywania zadań wynosi 90 minut. Uczniowie mogą korzystać z prostych kalkulatorów oraz tablic, dostarczonych wraz z arkuszem.
 4. Każdy uczeń w etapie rejonowym losuje kod identyfikacyjny, celem sprawdzenia swojego wyniku rozwiązania arkusza etapu II na stronie internetowej odn-lingwista.eu
 5. Prace konkursowe są kodowane wg kryteriów ustalonych przez WKK, następnie rozkodowane po sprawdzeniu.
 6. Przewodniczący RKK weryfikuje prace uczniów, którzy osiągnęli wynik graniczący z liczbą punktów kwalifikujących do stopnia wojewódzkiego (tj. co najmniej 70 % punktów możliwych do uzyskania).
 7. Rejonowe Komisje Konkursowe, po przeprowadzeniu konkursu i sprawdzeniu prac uczniowskich sporządzają protokół ( załącznik nr 5 do Ramowego regulaminu) ze stopnia rejonowego konkursu.
 8. Przewodniczący RKK przekazują Przewodniczącemu Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (WKK) w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia konkursu protokół z posiedzenia RKK, sprawdzone prace uczniów oraz„ Karty zgłoszenia ucznia do konkursu” tych uczniów, którzy uzyskali liczbę punktów, kwalifikujących ich do kolejnego stopnia konkursu na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Oświata – Lingwista” ul. Św. Barbary 1; 80-753 Gdańsk z dopiskiem Konkurs chemiczny.
 • Przewodniczący RKK sporządza i wysyła w wersji elektronicznej Sprawozdanie z przebiegu konkursu chemicznego dla uczniów szkoły podstawowej (na podstawie przesłanych sprawozdań ze szkolnych komisji konkursu), załącznik 3 do Ramowego regulaminu.
 • Pozostałą dokumentację RKK przechowuje zgodnie z Ramowym regulaminem konkursów przedmiotowych.
 1. Decyzję o zakwalifikowaniu uczestników do stopnia III podejmuje Wojewódzka Komisja Konkursowa.
 2. Organizacja i przebieg eliminacji III stopnia (wojewódzkich).
 3. Po zweryfikowaniu przez WKK prac uczniowskich ze stopnia rejonowego, przewodniczący WKK w ciągu następnych 10 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia konkursu, ogłasza kodowaną listę uczniów zakwalifikowanych do III stopnia konkursu na stronie                            odn-lingwista.eu
 4. Eliminacje III stopnia konkursu przygotowuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursu Chemicznego.
 5. Uczestnicy III stopnia winni stawić się w miejscu odbywania konkursu chemicznego na pół godziny przed jego rozpoczęciem.
 6. Uczeń może przystąpić do odpowiedniego stopnia konkursu chemicznego, po okazaniu aktualnej legitymacji szkolnej.
 7. Całkowity czas rozwiązywania zadań wynosi 90 minut. Uczniowie mogą korzystać z prostych kalkulatorów oraz tablic, dostarczonych wraz z arkuszem.
 8. Każdy uczeń w etapie wojewódzkim losuje kod identyfikacyjny, celem sprawdzenia swojego wyniku rozwiązania arkusza etapu III na stronie internetowej odn-lingwista.eu
 9. Prace konkursowe są kodowane wg kryteriów ustalonych przez WKK, a następnie rozkodowane po ich sprawdzeniu.
 10. Uczestnik III stopnia konkursu otrzymuje tytuł finalisty lub laureata. Laureatem może zostać uczeń, który otrzymał co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach wojewódzkich. Tytuł finalisty konkursu nadaje się uczniowi, który otrzymał co najmniej 30 % punktów, możliwych do uzyskania                  w eliminacjach wojewódzkich.
 11. Przewodniczący WKK sporządza protokół z przebiegu eliminacji III stopnia            (załącznik nr 6 do Ramowego regulaminu), składający się z oddzielnych list finalistów i laureatów, i przekazuje w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia eliminacji III stopnia konkursu wojewódzkiemu, koordynatorowi ds. konkursów w Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Listy laureatów i finalistów ustalane są według uzyskanej przez nich punktacji                   w porządku malejącym.
 • Protokoły z oddzielnymi listami proponowanych laureatów i finalistów III stopnia (wojewódzkiego) zatwierdza Pomorski Kurator Oświaty w ciągu 5 dni roboczych od ich otrzymania.
 1. Przewodniczący WKK po otrzymaniu zatwierdzonej listy laureatów i finalistów ogłasza je na stronie odn-lingwista.eu,
 2. Tryb odwołań od decyzji komisji konkursowych określa VIII. Ramowego regulaminu.
 3. Ustala się następujące zasady wnoszenia przez uczestników konkursów zastrzeżeń w zakresie sprawdzania i oceniania prac, które może wnieść pisemnie lub elektronicznie uczeń za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) lub jego rodzice (opiekunowie prawni):
 4. po stopniu szkolnym do komisji rejonowej. Zastrzeżenie rozpatruje zespół powołany

       przez przewodniczącego RKK. Decyzja zespołu jest ostateczna,

 1. po stopniu rejonowym do komisji wojewódzkiej. Zastrzeżenie rozpatruje zespół

       powołany przez przewodniczącego WKK. Decyzja zespołu jest ostateczna,

 1. po stopniu wojewódzkim do Wojewódzkiego Koordynatora ds. Konkursów. Zastrzeżenie rozpatruje zespół odwoławczy powołany przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w następującym składzie: Wojewódzki Koordynator ds. Konkursów, inny wizytator Kuratorium Oświaty, przewodniczący WKK oraz dwóch nauczycieli danego przedmiotu, niebędących członkami WKK. Decyzja zespołu jest ostateczna. Zespół rozpatruje zastrzeżenia wniesione             do konkretnych punktów pracy konkursowej, nie dokonuje weryfikacji całej pracy.

Zastrzeżenia mogą być wniesione w terminie 3 dni roboczych, licząc od następnego dnia, od ogłoszenia wyników po poszczególnych stopniach konkursów .Winny być rozpatrzone w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia wniesienia odwołania.

 1. Zakres wymagań na poszczególne stopnie konkursu szkoła podstawowa klasy VII - VIII.

 

 1. Stopień szkolny:

Zakres treści obejmuje wiadomości i umiejętności z podstawy programowej                    dla uczniów

klas VII – VIII szkoły podstawowej:

 • Substancje i ich właściwości.
 • Wewnętrzna budowa materii. Stosowanie pojęcia elektroujemności do określania rodzaju wiązań (kowalencyjne, jonowe) w podanych substancjach.
 • Reakcje chemiczne. Na podstawie obserwacji klasyfikuje przemiany do reakcji chemicznych i zjawisk fizycznych. Wskazuje wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej. Obliczenia związane z zastosowaniem prawa stałości składu i prawa zachowania masy.
 • Tlen, wodór i ich związki chemiczne. Powietrze.
 • Woda i roztwory wodne. Rozpuszczalność, stężenie procentowe roztworów. Obliczenia chemiczne.
 • Typy związków chemicznych: tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole i ich zastosowanie w życiu codziennym.
 • Dysocjacja jonowa ( dla H2S, H2­­CO3 – dysocjacja stopniowa). Odczyn roztworów, interpretacja wartości pH w ujęciu jakościowym.
 • Powstawanie kwaśnych opadów i skutki ich działania.
 • Analiza prostych doświadczeń chemicznych.

 

 1. Stopień rejonowy:
 • Wymagania obowiązujące w etapie I stopnia.
 • Związki węgla z wodorem – węglowodory nasycone i nienasycone (do 5 atomów węgla w cząsteczce). Zastosowanie węglowodorów w życiu codziennym. Nazwy produktów destylacji ropy naftowej.

Zagadnienia wykraczające poza podstawę programową:

 • Mol, objętość molowa gazów, liczba Avogadro. Molowa interpretacja przemian chemicznych.
 • Stężenie molowe roztworów.
 • Wykorzystanie stężeń w interpretacji przemian chemicznych.
 • Analiza doświadczeń chemicznych.
 1. Stopień wojewódzki:
 • Wymagania obowiązujące w etapie I i II stopnia.
 • Pochodne węglowodorów – alkohole, kwasy karboksylowe (do 5 atomów węgla w cząsteczce), wyższe kwasy karboksylowe, estry, aminokwasy. Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym – białka, cukry, tłuszcze.

Zagadnienia poszerzające treści podstawy programowej:

-      Pochodne węglowodorów powyżej 5-ciu atomów węgla w cząsteczce - alkohole, kwasy karboksylowe, wyższe kwasy karboksylowe, estry, aminokwasy.

 • Stężenie molowe, przeliczanie stężeń.
 • Reakcje jonowe w roztworach elektrolitów.
 • Zagadnienia dotyczące ochrony środowiska: powietrza, wody, gleby.

 

Wykaz proponowanej literatury:

 1. Podręczniki i zbiory zadań do szkoły podstawowej zatwierdzone przez MEN.
 2. Maria Koszmider, Krzysztof M. Pazdro, Zbiór zadań do szkoły podstawowej. Klasa 7 i 8.
 3. Krzysztof M. Pazdro, Maria Koszmider, Chemia w szkole podstawowej 900 zadań – od łatwych do trudnych.
 4. Waldemar Tejchman, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł, Dorota Lewandowska,  Zbiór zadań. Klasa 7.
 5. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Wydawnictwo Podkowa, Gdańsk 2015.
 6. Rygielska, Zadania dla uczestników konkursów chemicznych, Oficyna Edukacyjna
 7. Pazdro, M. Koszmider, Warszawa 2005.
 8. Kulawiak, M. Litwin, Sz. Styka- Wlazło, Chemia w zadaniach i przykładach,

Nowa Era, Warszawa 2017.

 

Przewodnicząca

Wojewódzkiej Komisji Konkursu Chemicznego mgr Grażyna Kościńska

 

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook