Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

WOJEWÓDZKI KONKURS BIOLOGICZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS BIOLOGICZNY

 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH OD KLASY IV

 WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Przebieg Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego regulują łącznie:
 • Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV, dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty
  w roku szkolnym 2018/2019.
 • Szczegółowy Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii dla uczniów szkół podstawowych od klasy IV województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019.
 1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii dla uczniów szkół podstawowych od klasy IV jest Pomorski Kurator Oświaty, na zlecenie którego w drodze zamówienia publicznego na usługi społeczne działa Zespół Szkół Nr 1 w Sopocie.

Zespół Szkół Nr 1

I Liceum Ogólnokształcące

81-749 Sopot

 1. Książąt Pomorskich 16-18

(58) 551-14-93

kom.515 908 964

biologiasp@zs1sopot.pl

www.zs1sopot.pl

zakładka: KONKURS BIOLOGIA SP

 1. Cele konkursu:
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów,
 • rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
 • pobudzanie uczniów do twórczego i krytycznego myślenia,
 • wdrażanie uczniów do samokształcenia i poszukiwania wiedzy w różnych źródłach,
 • rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy,
 • diagnozowanie mocnych i słabych stron pracy z uczniem zdolnym,
 • tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół,
 • przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w szkołach średnich,
 • promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów.
 1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej od klasy IV, która mieści się na terenie województwa pomorskiego. Uczestnictwo uczniów w konkursie jest dobrowolne.
 2. Konkurs składa się z trzech stopni (etapów):

I - szkolnego,

II - rejonowego,

III – wojewódzkiego.

  

 1. Konkurs przedmiotowy z biologii obejmuje i poszerza treści podstawy programowej z biologii dla szkoły podstawowej. 
 2. Do czasu rozpoczęcia każdego z etapów konkursu zestawy zadań są objęte tajemnicą służbową i oznaczone klauzulą ”zastrzeżone”.
 3. Przewodniczący komisji na każdym stopniu (etapie) konkursu są odpowiedzialni za dostosowanie warunków technicznych do zgłoszonych wcześniej szczególnych potrzeb uczestników konkursu.
 4. Zapewnienie należytej opieki uczniom dojeżdżającym na eliminacje konkursowe należy do obowiązków dyrektora szkoły, do której uczęszcza dany uczestnik konkursu.
 5. Zapewnienie ochrony danych osobowych uczestników Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii dla uczniów szkół podstawowych od klasy IV jest obowiązkiem dyrektora szkoły, do której uczęszcza dany uczestnik konkursu.
 6. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu i organizacji na jej terenie eliminacji szkolnych jest zgłoszenie jej udziału z adresu e-mailowego dyrektora szkoły, w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2018 r.  Zgłoszenia dokonuje się poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie zs1sopot.pl   
 7. Po upływie terminu zgłoszenia, w dniu 12 października 2018 , na stronie internetowej siedziby Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (WKK) www.zs1sopot.pl przewodnicząca WKK zamieszcza listę szkół, które przysłały zgłoszenie.
 8. Każdy uczeń, który zgłosi chęć udziału w konkursie, zobowiązany jest przedłożyć Szkolnej Komisji Konkursowej (SKK) wypełnioną komputerowo „Kartę zgłoszenia ucznia do konkursu” (załącznik nr 1 do Ramowego regulaminu). Karta  musi być podpisana przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń i przez rodzica /prawnego opiekuna.
 9. Jeżeli w macierzystej szkole ucznia nie organizuje się I stopnia (szkolnego) konkursu, to uczeń może do niego przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły.
 10. Uczeń może przystąpić do odpowiedniego etapu (stopnia) konkursu dopiero po okazaniu komisji konkursowej aktualnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość (np. paszport).
 11. Uczestnicy II i III stopnia (etapu) konkursu winni stawić się w miejscu odbywania się konkursu przynajmniej na pół godziny przed jego rozpoczęciem. Niestawienie się ucznia o godzinie rozpoczęcia konkursu oznacza rezygnację z udziału w konkursie.
 1. Organizacja i przebieg konkursu

Tabela 1. Terminy i lokalizacja poszczególnych etapów konkursu

Stopień

Termin

Godzina

Miejsce

I - szkolny

9 listopada 2018 r. (piątek)

14.00

szkoła macierzysta ucznia lub wskazana przez dyrektora  szkoły

II - rejonowy

18 stycznia 2019 r. (piątek)

14.00

według przypisanych rejonów (Tabela 2)

III - wojewódzki

27 lutego 2019 r. (środa)

12.00

Zespół Szkół nr 1

I Liceum Ogólnokształcące

im. M. Skłodowskiej-Curie

ul. Książąt Pomorskich 16/18, 81-749 Sopot

 

III. Organizacja i przebieg eliminacji szkolnych

 

 1. Eliminacje szkolne (stopień I) konkursu organizują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe (SKK) powołane przez dyrektorów szkół.
 2. Etap szkolny (I stopnia) konkursu odbędzie się 9 listopada 2018r. o godzinie 14.00.
 3. Dyrektor szkoły informuje uczniów i nauczycieli o organizacji i terminach przeprowadzania konkursu oraz o warunkach udziału uczniów w eliminacjach konkursowych.
 4. 7 listopada 2018 r. przewodnicząca WKK przesyła zestaw zadań konkursowych oraz model odpowiedzi wraz ze schematem punktowania na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym jakim jest adres dyrektora szkoły. Zestaw zadań oraz model odpowiedzi wraz ze schematem punktowania przesyłane są w formie plików w formacie PDF.
 5. W przypadku nieotrzymania zestawu zadań i modelu odpowiedzi, dyrektor szkoły lub przewodniczący SKK niezwłocznie powiadamia telefonicznie przewodniczącą WKK 515 908 964 lub sekretariat szkoły będącej siedzibą WKK (58) 551-14-93, lub pocztą elektroniczną na adres: biologiasp@zs1sopot.pl (najpóźniej do 8 listopada 2018 r. do godziny 15.00).
 6. Dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego pracownik szkoły powiela zestawy zadań konkursowych dla wszystkich uczniów, którzy zgłosili chęć udziału w konkursie, pamiętając o zachowaniu klauzuli „zastrzeżone”.
 7. Wszyscy uczestnicy eliminacji szkolnych rozwiązują zestaw zadań konkursowych jednocześnie. Czas rozwiązywania zadań wynosi 90 minut.
 8. Odpowiedzi do zadań konkursowych są punktowane z dokładnością do jedności.
 9. Szkolne Komisje Konkursowe, po przeprowadzeniu konkursu i sprawdzeniu prac uczniowskich, sporządzają protokół z przebiegu I stopnia konkursu (Załącznik nr 4 do Ramowego regulaminu).
 10. Do udziału w eliminacjach II stopnia (rejonowych) zakwalifikowani zostają uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach szkolnych (I stopnia) konkursu.
 11. Do 14 listopada 2018 r. przewodniczący SKK przesyłają listem poleconym lub dostarczają osobiście do właściwej Rejonowej Komisji Konkursowej (RKK) następujące dokumenty :
 12. protokół z posiedzenia SKK (Załącznik nr 4 do Ramowego regulaminu), potwierdzony przez dyrektora szkoły, zawierający informację o uczniach zakwalifikowanych przez SKK do udziału w etapie rejonowym (II stopnia). W przypadku gdy żaden z uczniów szkoły nie osiągnął wymaganych 70% punktów kwalifikujących go do stopnia rejonowego, przewodniczący SKK jest zobowiązany do przesłania ww. protokołu do przewodniczącego RKK.
 13. wypełnione i podpisane „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu” tych uczniów, którzy uzyskali liczbę punktów kwalifikujących ich do etapu rejonowego (II stopnia) konkursu.
 14. prace wszystkich uczestników etapu szkolnego konkursu.
 15. pisemną informację o potrzebie dostosowania warunków technicznych eliminacji rejonowych (II stopnia) konkursu do szczególnych potrzeb ucznia wytypowanego przez SKK do udziału w II stopniu (rejonowym) konkursu – jeżeli zachodzi potrzeba takiego dostosowania.
 16. Kopię protokołu przesłanego do przewodniczącego RKK, przewodniczący SKK pozostawia w swojej  dokumentacji do końca roku szkolnego 2018/2019.
 17. Ponadto do 15 listopada 2018 przewodniczący SKK przesyła wersję elektroniczną protokołu na adres poczty elektronicznej właściwej siedziby RKK.
 18. Po zweryfikowaniu przez RKK prac uczniowskich z eliminacji szkolnych (I stopnia) konkursu, przewodniczący poszczególnych RKK przesyłają do dnia 23 listopada 2018 r. na adres mailowy dyrektora szkoły informację o zakwalifikowaniu się jego uczniów do etapu rejonowego (II stopnia) konkursu.
 1. Organizacja i przebieg eliminacji rejonowych

Tabela 2. Rejonowe Komisje Konkursowe

 

 

NR

 

ZASIĘG REJONU

NAZWA

I ADRES PLACÓWKI

PRZEWODNICZĄCY

RKK

 

1.

Miasto Gdańsk

Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdańsku

ul. Wodnika 57, 80-299 Gdańsk

gim33@gim33.gdansk.pl

tel. 58-340-75-60

 

Dorota Kasprzak

 

2.

Miasto Gdynia,

Miasto Sopot

Szkoła Podstawowa nr 52 w Gdyni

ul. Okrzei 6, 81-228 Gdynia

gimnazjum4.gdynia@gmail.com

tel. 58-663-79-88

 

 

Bożena Grabowska

 

3.

Powiaty:

pucki, wejherowski, lęborski

Szkoła Podstawowa nr 8 w Wejherowie

ul. Nanicka 22, 84-200 Wejherowo
zs3@zs3.edu.pl

tel. 58-672-17-15

 

 

Elżbieta Adamczyk

 

4.

Powiaty:  tczewski,
 gdański ziemski,

starogardzki

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Czyżykowska 69, 83-110 Tczew

sp1.tczew@wp.pl

tel. 58-531-17-63

 

 

Żaneta Ługowska

 

5.

Powiaty: kartuski, kościerski, bytowski

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kościerzynie

ul. M. C. Skłodowskiej 19, 83-400 Kościerzyna

sekretariat.zsp1@koscierzyna.gda.pl

tel. 58-686-34-34

 

Kazimiera Lidke

 

 

6.

Powiaty: malborski, sztumski, nowodworski,
kwidzyński

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Szkolna 2, 82-100 Nowy Dwór Gdański

sp1ndg@wp.pl

tel. 55-648 26 23

 

 

Mirosława Kochańska

 

 

7.

Powiaty: chojnicki, człuchowski

Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Młodzieżowa 44, 89-600 Chojnice

gim1chojnice@wp.pl

tel. 52-397-41-00

 

 

Jolanta Krzyżewska

 

8.

Miasto Słupsk,

Powiat słupski ziemski

Szkoła Podstawowa nr 3  z oddziałami Gimnazjum nr 2 w Słupsku
ul. Banacha 5, 76-200 Słupsk

sp3slupsk@wp.pl

tel. 59-845-61-40,

miejsce etapu rejonowego: siedziba Gimnazjum nr 2 ul. Sobieskiego 3

 

 

 

Joanna Rudzińska

 

 

 1. Eliminacje II stopnia (rejonowe) konkursu odbędą się 18 stycznia 2019 r. (piątek) o godz. 14.00, równocześnie w ośmiu rejonach (Tabela 2).
 2. Przewodnicząca WKK przesyła powielone zestawy zadań konkursowych oraz model odpowiedzi wraz ze schematem punktowania przesyłką poleconą lub dostarcza osobiście do Rejonowych Komisji Konkursowych do 17 stycznia 2019 r.
 3. Prace uczniów podlegają kodowaniu, a następnie po ich sprawdzeniu rozkodowaniu.
 4. Czas rozwiązywania zadań na etapie rejonowym wynosi 90 minut.
 5. Zestaw zadań konkursowych zostanie opublikowany na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 1 w Sopocie  zs1sopot.pl 21 stycznia 2019 r., natomiast  publikacja modelu odpowiedzi wraz ze schematem punktowania nastąpi  w dniu ogłoszenia wyników.
 6. Do udziału w etapie wojewódzkim (III stopnia) zakwalifikowani zostają uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach rejonowych (II stopnia) konkursu.
 7. Do 23 stycznia 2019 r. Przewodniczący RKK przesyłają przesyłką poleconą lub dostarczają osobiście przewodniczącej WKK na adres:

Zespół Szkół Nr 1

 1. Książąt Pomorskich 16-18

81-749 SOPOT

z dopiskiem: KONKURS BIOLOGICZNY dla SP

 

 1. oryginały protokołów z posiedzenia RKK (Załącznik nr 5 do Ramowego regulaminu). Natomiast elektroniczną wersję protokołu na adres poczty elektronicznej biologiasp@zs1sopot.pl. Kopię protokołu przesłanego do WKK, RKK pozostawia                   w swojej dokumentacji do końca roku szkolnego 2018/2019.
 2. sprawozdanie z przebiegu konkursu (Załącznik nr 3 do Ramowego regulaminu). Natomiast w formie elektronicznej na adres mailowy przewodniczącej WKK                   biologiasp@zs1sopot.pl.
 3. sprawdzone i rozkodowane prace wszystkich uczestników stopnia rejonowego.
 4. Karty zgłoszenia ucznia do konkursu” tylko tych uczniów, którzy uzyskali liczbę punktów kwalifikujących ich do kolejnego stopnia konkursu.
 5. pisemną informację o potrzebie dostosowania warunków technicznych do  szczególnych potrzeb danego ucznia, jeżeli zaszła potrzeba takiego dostosowania.
 6. Do 1 lutego 2019 r., po zweryfikowaniu prac uczniowskich z etapu rejonowego (II stopnia) konkursu, Przewodnicząca WKK zamieszcza wyniki na stronie internetowej siedziby WKK: zs1sopot.pl w formie listy kodów uczniowskich wraz z punktacją uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego (III stopnia) oraz w formie listy kodów uczniowskich wraz z punktacją uczniów niezakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego (III stopnia) konkursu.

 

 1. Organizacja i przebieg eliminacji wojewódzkich

 

 1. Etap wojewódzki (III stopnia) konkursu odbędzie się 27 lutego 2019 r. (środa) o godz. 12.00 w Zespole Szkół Nr 1 w Sopocie, ul. Książąt Pomorskich 16-18.
 2. Czas rozwiązywania zadań na etapie wojewódzkim wynosi 90 minut.
 3. Zestaw zadań konkursowych zostanie opublikowany na stronie zs1sopot.pl  28 lutego 2019 r.
 4. Prace uczniów podlegają kodowaniu, a następnie rozkodowaniu po ich sprawdzeniu.
 5. Tytuł finalisty konkursu biologicznego nadaje się uczniowi, który zdobył co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach wojewódzkich (III stopnia) konkursu.
 6. Tytuł laureata konkursu nadaje się uczniowi, który zdobył co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach wojewódzkich (III stopnia) konkursu.
 7. Przewodnicząca WKK do 6 marca 2019 r. dostarcza Wojewódzkiemu Koordynatorowi ds. Konkursów w Kuratorium Oświaty w Gdańsku do zatwierdzenia protokoły (Załącznik nr 6 do Ramowego regulaminu) z oddzielnymi listami proponowanych laureatów i finalistów, podpisane przez przewodniczącą i członków WKK. Przewodnicząca WKK przesyła protokoły również pocztą elektroniczną.
 8. Protokoły (po 2 egzemplarze) z oddzielnymi listami proponowanych laureatów i finalistów etapu wojewódzkiego (III stopnia) konkursu zatwierdza Pomorski Kurator Oświaty w ciągu 5 dni roboczych od ich otrzymania, tzn. do 13 marca 2019 r.
 9. Listy finalistów i laureatów ustalane są według punktacji w porządku malejącym.
 10. Przewodnicząca WKK, po otrzymaniu zatwierdzonych protokołów z przebiegu etapu wojewódzkiego (III stopnia) konkursu, zamieszcza na stronie internetowej siedziby WKK zs1sopot.pl listy kodów uczniowskich laureatów i finalistów wraz z punktacją.
 11. Model odpowiedzi wraz ze schematem punktowania zamieszczany jest na stronie internetowej siedziby WKK w dniu ogłoszenia wyników uczestników etapu wojewódzkiego (III stopnia) konkursu.
 12. Listy uczniów w formie kodów uczniowskich, którzy nie uzyskali tytułu laureata ani finalisty zamieszczone zostaną również na stronie zs1sopot.pl/konkurs biologia SP wraz z punktacją.

 

 1. Zakres wymagań w poszczególnych etapach konkursu

Konkurs przedmiotowy z biologii obejmuje i poszerza treści podstawy programowej                 z biologii dla szkoły podstawowej ( pkt II ust.1 Ramowego regulaminu).

 1. Na każdym etapie konkursu realizowane będą następujące cele kształcenia (wymagania ogólne), zawarte w obowiązującej podstawie programowej kształcenia ogólnego na II etapie edukacyjnym szkoły podstawowej  w zakresie przedmiotu biologia:
  1. znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych,
  2. planowanie i przeprowadzanie obserwacji oraz doświadczeń, wnioskowanie w oparciu o ich wyniki,
  3. posługiwanie się informacjami z analizy materiałów źródłowych,
  4. rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych,
  5. znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka,
  6. postawa wobec przyrody i środowiska.
 2. Na każdym etapie konkursu uczestnicy rozwiązują pisemnie zadania otwarte i zamknięte o różnym stopniu trudności.
 3. Poszerzanie treści programowych rozpoczyna się na etapie szkolnym i będzie zwiększało się stopniowo z etapu na etap konkursu.
 4. Na etapie szkolnym wymagane będą niektóre treści, w niewielkim zakresie poszerzonym, z następujących działów podstawy programowej z biologii dla szkół podstawowych:
  1. dział I: Obserwacje mikroskopowe, pierwiastki i związki chemiczne budujące organizm, budowa komórek,
  2. dział II: Klasyfikacja organizmów, wirusy, bakterie,
  3. dział III: Organizm człowieka – hierarchiczna budowa organizmu człowieka, poszczególne układy narządów,
  4. dział IV: Homeostaza.
 5. Na etapie rejonowym wymagane będą treści obowiązujące na etapie szkolnym w zakresie poszerzonym oraz wybrane treści z następujących działów podstawy programowej z biologii:
  1. dział II: Różnorodność i jedność roślin,
  2. dział V: Genetyka.
 6. Na etapie wojewódzkim wymagane będą treści obowiązujące na etapie szkolnym oraz rejonowym w zakresie poszerzonym oraz wybrane treści z następujących działów podstawy programowej:
  1. dział II: Różnorodność i jedność świata zwierząt bezkręgowych,
  2. dział VII: Ekologia i ochrona środowiska.
 • Wykaz zalecanej literatury

etap szkolny

 1. Podręczniki do biologii w ośmioklasowej szkole podstawowej
 2. Podręczniki do biologii w gimnazjum
 3. Atlas anatomiczny. Tajemnice ciała. 2011, Nowa Era, Warszawa

etap rejonowy i wojewódzki

 1. Literatura z etapu szkolnego
 2. Halastra-Petryna G., Mazurek E., 2012, Zbiór zadań zamkniętych z biologii dla gimnazjalistów, Podkowa, Gdańsk
 3. Grykiel K. i in., 2009, Tablice biologiczne, Podkowa, Gdańsk
 4. Pyłka-Gutowska E., 2016, Vademecum maturzysty. Biologia, Adamantan,Białystok
 5. Sendecka Z., Szedzianis E., Werbiłowicz E., 2009, Biologia, Vademecum. Egzamin gimnazjalny, Operon, Gdynia
 6. Spychała E., Giełdzik D., Figura I., 2013, Zadania egzaminacyjne. Zbiór zadań z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów gimnazjum, Seneka, Sopot

       Literatura pomocnicza dla nauczyciela

 1. Jedność i różnorodność, Wydawnictwo Szkolne PWN, wydania różne
 2. Campbell, Reece i inni – Biologia Campbella wydawnictwo Rebis 2014 lub 2016, 2018
 3. Uczymy myślenia. Zadania na lekcje przedmiotów przyrodniczych -Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013
 4. Wybrane metody i formy pracy z uczniem zdolnym Ośrodek Rozwoju Edukacji CODN 2009

 

VIII. Tryb odwołań od decyzji Komisji Konkursowych

 

 1. Uczestnicy, ich rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele mają prawo wglądu do prac

ocenionych przez komisje poszczególnych stopni.

 1. Wgląd do pracy konkursowej odbywa się w obecności osoby wyznaczonej przez przewodniczącą WKK.
 2. Zastrzeżenie w zakresie sprawdzania i oceniania prac z etapu szkolnego i rejonowego może wnieść pisemnie lub elektronicznie na adres e-mailowy przewodniczącej odpowiednio RKK lub WKK uczeń za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów)            lub jego rodzice (opiekunowie prawni):
  1. po etapie szkolnym - do odpowiedniej komisji rejonowej. Zastrzeżenie rozpatruje zespół odwoławczy powołany przez przewodniczącego RKK. Decyzja zespołu jest ostateczna.
  2. po etapie rejonowym - do komisji wojewódzkiej. Zastrzeżenie rozpatruje zespół odwoławczy powołany przez przewodniczącą WKK. Decyzja zespołu jest ostateczna.
 3. Zastrzeżenie w zakresie sprawdzania i oceniania prac z etapu wojewódzkiego może wnieść pisemnie lub elektronicznie uczeń za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) lub jego rodzice (opiekunowie prawni) do Wojewódzkiego Koordynatora ds. Konkursów. Zastrzeżenie rozpatruje zespół odwoławczy powołany przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w następującym składzie: Wojewódzki Koordynator ds. Konkursów, inny wizytator Kuratorium Oświaty, przewodniczący WKK oraz dwóch nauczycieli biologii niebędących członkami WKK. Decyzja zespołu jest ostateczna.
 • Zespoły odwoławcze rozpatrują zastrzeżenia wniesione do konkretnych zadań arkusza konkursowego, bez dokonywania ponownej weryfikacji całej pracy.
 • Zastrzeżenia mogą być wniesione w terminie 3 dni roboczych, licząc od następnego dnia od ogłoszenia wyników po poszczególnych etapach konkursu.
 1. Zastrzeżenia będą rozpatrzone w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia ich wniesienia.
 2. Zastrzeżenia wniesione z naruszeniem terminu nie będą rozpatrywane.

                                                                      

                                                                       Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

                                                                                  mgr inż. Małgorzata Miękus

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook