Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Ewaluacja 2011

W marcu 2011 roku w naszej szkole odbyła się ewaluacja zewnętrzna, tj. badanie jakości pracy w obszarze "Procesy zachodzące w szkole". Badanie prowadzone przez wizytatorów Pomorskiego Kuratorium Oświaty obejmowało 6 wymagań:

 • Szkoła ma koncepcję pracy
 • Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej
 • Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany
 • Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli
 • Kształtuje się postawy uczniów
 • Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.

Zbierano informacje o pracy szkoły stosując następujące metody badawcze: wywiady, ankiety, badanie dokumentacji, obserwację placówki i zajęć dydaktycznych.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.) poziom  spełniania wymagań przez szkołę ocenia się następująco:

 1. poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania
 2. poziom B - wysoki stopień
 3. poziom C - średni stopień
 4. poziom D - podstawowy stopień
 5. poziom E - niski stopień.

 

Miło nam poinformować Państwa, że w raporcie podsumowującym ewaluację zewnętrzną oceniono nas następująco:

 • Szkoła ma koncepcję pracy - A
 • Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej - A
 • Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany - B
 • Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli - B
 • Kształtuje się postawy uczniów - A
 • Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych - A.

 

WNIOSKI Z EWALUACJI SĄ NASTĘPUJĄCE:

 1. Koncepcja pracy szkoły ukierunkowana jest na stwarzanie optymalnych warunków służących wszechstronnemu rozwojowi uczniów poprzez stosowanie zróżnicowanych metod, form i działań wspierających realizowanie treści programowych.
 2. Procesy edukacyjne zachodzące w szkole są planowane z uwzględnieniem podstawy programowej, monitorowane i analizowane, a wnioski z ich monitoringu są wykorzystywane w dalszym doskonaleniu i organizowaniu pracy szkoły w celu uzyskiwania jak najlepszych efektów nauczania i wychowania.
 3. Działania zespołowe nauczycieli, dyrektora i pracowników niepedagogicznych oraz wielopłaszczyznowa współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami sprzyja rozwijaniu wszechstronnej aktywności dzieci.
 4. Szkoła stale podnosi poziom swojej pracy, jest szkołą uczącą się, nastawioną na każdego ucznia.
 5. Współpraca szkoły z rodzicami sprzyja wzmacnianiu działań podejmowanych przez nauczycieli oraz wspiera rozwój psychofizyczny dzieci.
 6. Szkoła kultywuje własne tradycje i kształtuje postawy patriotyczne oraz altruistyczne poprzez organizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych oraz udział w działaniach charytatywnych.
 7. Modyfikacja oferty programowej szkoły wynika z potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, partnerów oraz przedstawicieli samorządu i służy realizacji zadań skierowanych na podnoszenie jakości pracy placówki.
 8. Ciekawa i bogata oferta pracy szkoły umożliwia uczniom wszechstronny rozwój, sprzyja rozwojowi zainteresowań, pomaga w osiągnięciu sukcesu i wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów. 

 

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie: www.platforma.npseo.pl

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook